ENTRA QUÌ PER GUARDARE 

Un milione di modi per morire nel West -

Operazione vacanze -

Austin Power in Goldmember -

Austin Powers  Il controspione -

Shriek - Hai impegni per venerdì 17? -

Strafumati -

Underdog - Storia di un vero supereroe -

Chocolat -

RRRrrr!!! -

Underdog - Storia di un vero supereroe -

Cattivi Vicini -

Cattivi Vicini 2 -

Good morning Vietnam -

Feisbum -